17 Styczeń 2019    |    Marian, Jan, Antoni

menu górne

 • ASF

  UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 • SIR

  Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 • Hotele SODR

  Nasze hotele w Modliszewicach i Sandomierzu zapraszają

 • Zapraszamy do SODR

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza 

Ogłoszenie o konkursie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ogłasza konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019.


Podstawa prawna:

 1. art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.)
 2. § 18 ust. 2 i 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

1.1. Termin składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 22 stycznia do dnia 6 lutego 2018 r.

1.2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

   1. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
   2. 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji realizowanych w zakresie dotyczącym województwa w zakresie działań 3, 4, 6 oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
   3. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia;
   4. 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych w województwie w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia.

    Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.3. Forma składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i załączników, które złożono w wersji papierowej, zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu. 

1.4. Sposób składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście albo za pomocą przesyłki rejestrowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Przesyłką rejestrowaną w rozumieniu tej ustawy jest przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem adresata i adresem. W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

2. Obszar i zakres objęty konkursem.

2.1. Obszar objęty konkursem.

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar wyłącznie jednego województwa.

Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i do jego oddziału w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar co najmniej czterech województw.

2.2. Zakres objęty konkursem.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:

   1. działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
   2. działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
   3. działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
   4. działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”; 
   5. działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
   6. działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
   7. działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
   8. działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
   9. działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

3. Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w dniu 31 października 2018 r.

4. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2018 r. został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

W przypadku gdy limit środków określony na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone w ramach innych działań, z tym że środki te nie mogą być przenoszone z ww. w pkt. 2.2 działań 3–9 do działań 10–13.


Ogłoszenie o konkursie wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się również na stronach internetowych:


Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 – Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach oraz numery telefonów do osób w tych jednostkach, udzielających informacji w sprawie konkursu
Załącznik nr 2 – Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu, podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski
Załącznik nr 3 – Regulamin konkursu wskazujący warunki, kryteria i tryb wyboru operacji partnerów KSOW
Załącznik nr 3a – Przewodnik po ocenie wniosku
Załącznik nr 4 – Formularz wniosku o wybór operacji 
Załącznik nr 4a – Załącznik nr 1 do Formularza wniosku o wybór operacji
Załącznik nr 4b – Załącznik nr 2 do Formularza wniosku o wybór operacji
Załącznik nr 4c – Załącznik nr 3 do Formularza wniosku o wybór operacji
Załącznik nr 4d – Załącznik nr 4 do Formularza wniosku o wybór operacji
Załącznik nr 4e – Instrukcja do wniosku o wybór operacji
Załącznik nr 5 – Formularz umowy na realizację operacji
Załącznik nr 5a – Załącznik nr 1 do umowy na realizacje operacji
Załącznik nr 5b – Załącznik nr 2 do umowy na realizacje operacji
Załącznik nr 5c – Załącznik nr 3 do umowy na realizacje operacji
Załącznik nr 6 – Formularz wniosku o refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW na realizację operacji
Załącznik nr 6a – Załącznik nr 4 do wniosku o refundację
Załącznik nr 6b – Załącznik nr 5 do wniosku o refundację
Załącznik nr 6c – Instrukcja do wniosku o refundację
Załącznik nr 7 – Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020
Załącznik nr 8 – Plan działania Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020